CK Valaška

Menu

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky CK Valaška

Vztahy mezi cestovní kanceláří a účastníky zájezdů se řídí obecnými zákonnými ustanoveními pro smluvní vztahy, která jsou specifikována v těchto všeobecných podmínkách.

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří, která zájezd pořádá, vzniká na základě objednávky, za kterou se ze strany zákazníka považuje odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky a uhrazení zálohy. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na přihlášce, za nezletilé osoby podepíše přihlášku jejich zákonný zástupce.

2. Ceny zájezdů

Ceny zájezdů jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. (Ceny pro rok 2016 byly kalkulovány s cenami PHM a kurzu koruny k 30. 10. 2015). V případě, že v době od podání závazné přihlášky do dne započetí zájezdů dojde ke zdražení pohonných hmot, ke zvýšení kurzu EUR vůči Kč, je CK povinna toto neprodleně svým zákazníkům oznámit. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Neučiní-li tak ve lhůtě vyznačené na oznámení, je povinen uhradit rozdíl do výše účtované ceny. Zákazník je povinen, nedohodne-li se s cestovní kanceláří jinak, uhradit doplatek zájezdu nejpozději 1 měsíc před datem odjezdu. V případě, že tak neučiní, může CK nabídnout zájezd jinému zájemci. Poukazy a pokyny na cestu budou vydány zpravidla 7 dnů před datem odjezdu.

3. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

 • požadovat poskytnutí všech služeb stanovených taxativně pro každý zájezd
 • reklamovat případné vady poskytnutých služeb a požadovat odstranění vady, doplnění služby nebo poskytnutí přiměřené slevy. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závady příslušnému místnímu průvodci, zastoupení CK, nebo bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů po návratu a to ústní nebo písemnou formou přímo v CK, která zájezd pořádala.
 • kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek.

Zákazník je povinen:

 • uhradit CK sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek
 • zajistit si platný cestovní doklad popřípadě příslušná víza
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje
 • řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny vedoucího zájezdu nebo průvodce
 • závady bezodkladně oznámit průvodci nebo přímo CK.

Jestliže zákazník neinformuje zástupce CK o vzniklých závadách neprodleně, zaniká jeho nárok na odškodnění všech dalších nedostatků, které mohly být včasným oznámením napraveny. Účastník, který bez zavinění CK nevyčerpal všechny smluvené služby nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který v průběhu zájezdu poruší zákonné předpisy ČR nebo navštíveného státu, nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek, může být ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu za nevyužité služby.

4. Práva a povinnosti CK

CK je oprávněna zejména v případech, které nemůžeme ovlivnit, zrušit zájezd, přesunout termín odjezdu či upravit cenu. V případě oprávněných stížností ze strany účastníků v průběhu zájezdu musí místní zástupce CK, vedoucí zájezdu, popř. průvodce vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení, např. změna hotelu. Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník co nejdříve sdělí své výhrady zástupcům CK. Pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za které nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. V případě neplnění dohodnutých služeb zájezdu lze uplatnit reklamaci (která musí být předána vedoucímu CK nebo jím pověřenému pracovníkovi bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů po návratu a to ústní nebo písemnou formou.

pokud se nejedná o následující případy:

 1. nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka
 2. neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb
 3. nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci – např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. – osvobozují CK od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.

CK neručí za sníženou úroveň služeb u akcí, které si klient objedná na místě – v hotelu či místní CK.

5. Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením cestovní kanceláři. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit storno poplatky ve výši:

 1. 60 % z ceny zájezdu, za osobu při zrušení přihlášky ode dne jejího podepsání do 40 dnů před datem odjezdu
 2. 80 % z ceny při zrušení přihlášky mezi 39. a 7. dnem včetně
 3. 100 % z ceny při zrušení přihlášky v čase kratším než 6 dní

Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové či celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má CK nárok na plnou úhradu nákladů. Pro stanovení výše poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení cestovní kanceláři nebo prodejci. Manipulační poplatek ve výši 200,- Kč bude účtován za: změnu jména cestujícího, změnu termínu, prodloužení nebo zkrácení doby pobytu.

6.

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění. Zákazník je povinen před odjezdem uzavřít kompletní Cestovní pojištění společnosti UNIQA (30,- Kč/os. Den) prostřednictvím CK VALAŠKA.

Cestovní pojištění UNIQa zahrnuje:

Pojištění/Tarif pojištění K3S, K3S+,K3SN
Pojištění léčebných výloh 3.000.000,-Kč
Pojištění asistenčích služeb 3.000.000,-Kč
Pojištění smrti následkem úrazu 150.000,- Kč
Pojištění trvalých následků úrazu 300.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby kombinovaný limit
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby 1.000.000,-Kč
Pojištění zavazadel (škoda způsobená živelnou událostí, krádeží, dopr. nehodou) 15.000,- Kč
Pojištění AS – zachraňovací náklady 900.000,-Kč
Pojištění stornovacích poplatků 15.000,- Kč
(80 % ze stornopoplatků – max.limit na 1 osobu)

Podepsáním cestovní smlouvy vyslovuje zákazník souhlas s tím, a to i jménem ostatních uvedených osob na cestovní smlouvě, aby cestovní kancelář Valaška zpracovávala osobní údaje za účelem nabízení služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

7. Povinné smluvní pojištění CK

CK Valaška uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

8.

Součástí všeobecných podmínek jsou “Úvodní informace“.

9.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky. Zákazník potvrzuje svým podpisem na přihlášce, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Veškeré údaje a informace o službách, cenách, cestovních podmínkách, obsažené v tomto katalogu, odpovídají informacím známým v době jeho tisku. Změny jsou vyhrazeny.

Vytvářím objednávku...