Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Chorvatsko

TERMÍNY ZÁJEZDŮ

U všech autokarových zájezdů jsou termíny uváděny včetně

dopravy autokarem, v případě použití vlastní dopravy jsou termíny

nástupu na  ubytování následující den, např. u 7 denních pobytů

od  soboty do  soboty nebo od  úterý do  úterý. U vlastní dopravy

je vždy přesný den nástupu i ubytovací čas uveden ve  voucheru

a termíny jsou dány příslušným počtem noclehů. U všech zájezdů

s dopravou je první a poslední den pobytu určen k přepravě a nelze

je považovat za plnohodnotný den dovolené.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL

Vzhledem k tomu, že velikost zavazadlového prostoru je omezená

a autobusy nemohou být z bezpečnostních důvodů přetěžovány,

se společnost CK VALAŠKA rozhodla, že maximální povolená

hmotnost zavazadla je 1 kufr na osobu tj. 15 kg + příruční taška.

Krosny a batohy jsou z důvodu malé skladnosti a možnosti

poškození dalších zavazadel nevhodné.

Z přepravy jsou také vyloučena jakákoliv domácí zvířata. Zakazuje

se přepravovat kola, koloběžky a jiná nadlimitní zavazadla bez

písemného potvrzení CK Valaška. Kufr a veškerá zavazadla musí být

označena viditelnou visačkou se jménem a adresou.

UBYTOVÁNÍ

Podle mezinárodních zvyklostí probíhá ubytování obvykle

po  14. hodině, pokoje musí být zpravidla uvolněny do  9.00 hod.

(v  některých případech do  10.00 hod.). Výjimky z  ubytovacích

podmínek v  některých destinacích a letoviscích v  návaznosti

na  program dopravy a zájezdu budou upřesněny v  pokynech

na  cestu, v  případě vlastní dopravy budou časy nástupu

na  ubytování uvedeny na  voucheru. Přidělování pokojů je

v kompetenci hotelů a CK je nemůže ovlivnit, o požadavku klienta

může pouze hotel informovat. Vybavení, velikost i poloha pokojů

nemusí být stejná i v  případě, že se jedná o stejnou kategorii.

Kategorii hotelů označené v  našem katalogu odpovídají místní

kategorizaci, je nutno počítat s  tím, že hodnocení kategorie

jednotlivých hotelů a ubytovacích zařízení se v různých zemích liší.

U penzionů a ubytování v soukromí (pokoje, studia)

se neprovádí přes týden úklid. V ceně zájezdu je

pouze závěrečný úklid, ložní prádlo, malé ručníky.

U zájezdů s  ubytováním v  apartmánech je nutno počítat

s poplatky za spotřebu energií, místní taxy, závěrečný úklid apod.

(bližší informace v pokynech na cestu).

JEDNOTLIVĚ PŘIHLÁŠENÉ OSOBY

Příplatky za  jednolůžkové pokoje jsou u pobytových zájezdů

uvedeny v  ceníku. U poznávacích zájezdů jednotlivě přihlášené

osoby příplatek za  1lůžkový pokoj neplatí, pokud je u těchto

zájezdů rozlišena cena dle typu ubytování, platí vždy cenu vyšší

jako ve 2lůžkovém pokoji s tím, že ubytování budou dle možnosti

a skladby přihlášených osob i ve vícelůžkových pokojích. Ceny ve tří

a čtyřlůžkových pokojích (příp. vícelůžkových apartmá apod.) platí

pouze pro ucelené skupiny přihlášené společně.

NEKAŽTE SI POHODU

Rychle se rozvíjející cestovní ruch může s  sebou přinášet

i stavební činnost, na  kterou nemá naše CK vliv, absolutní klid

v přímořských letoviscích nenajdete, vzhledem k odlišnému stylu

života bývá provoz v restauracích i do pozdních nočních hodin.

Stejně tak nelze ovlivnit nepříjemnosti jako jsou výpadek elektřiny,

vody, výskyt hmyzu v  některých přímořských zemích, omezení

provozu některých zařízení a služeb v  mimosezóních termínech.

Zkrátka nepříjemnosti, které mohou v běžném životě nastat.

Věříme, že případné drobné potíže Vám nemohou pokazit dobrou náladu.

PRŮVODCI A DELEGÁTI

O Vaši pohodu na dovolené a na zájezdech se budou starat zkušení

průvodci a delegáti naší CK, kteří organizují ubytování, pomohou

zajistit lékařskou pomoc při onemocnění a úrazu, zajistí pro Vás

výlety v  místech pobytu apod. Tuto činnost, pokud není uvedeno

jinak, může v  některých pobytových místech vykonávat delegát

místní spolupracující CK. Toto se týká i některých zájezdů s vlastní

dopravou. V  průběhu dopravy u pobytových zájezdů je zajištěn

technický průvodce, v  některých případech tuto funkci mohou

vykonávat řidiči autokaru. Průvodci doprovázející poznávací zájezdy

podávají výklad v  autobuse a neprovází v  jednotlivých památkách

nebo archeologických areálech. Toto se týká také některých měst, kde

místní vyhláška povoluje průvodcovský servis v historických centrech

jen místním průvodcem s licencí platnou v dané lokalitě.

POKYNY NA CESTU

Abychom Vám usnadnili rozhodování, co vzít s  sebou,

připravujeme pro Vás podrobné pokyny na  cestu i informace

k  pobytu ve  Vámi vybraných střediscích. Pokyny obdržíte

po uhrazení doplatku cca 7 dní před termínem zájezdu. V případě,

že cestujete vlastní dopravou obdržíte spolu s  praktickými

informacemi i ubytovací poukaz (voucher), na  základě kterého

budete ubytováni. Pokyny na  cestu jsou zasílány emailem nebo

na  adresu 1. osoby na  přihlášce (objednatele zájezdu),

se kterou je také vedena veškerá korespondence či

projednávány změny v objednávce apod.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

Cestovní kancelář Valaška spol. s.r.o. má sjednáno povinné

zákonné pojištění ve  smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u Generali.

Všechny zájezdy uvedené v  tomto katalogu zahrnují zákonné

pojištění CK.

ÚHRADA ZÁJEZDU

Při podání přihlášky je nutno zaplatit zálohu. Doplatek do plné

ceny musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před termínem zájezdu.

STORNO POPLATKY

Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit

od  smlouvy o účasti na  zájezdu písemným oznámením cestovní

kanceláři. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit

storno poplatky ve výši:

a) 60% z  ceny zájezdu při zrušení přihlášky ode dne jejího

podepsání do 40 dnů před datem odjezdu.

b) 80% z ceny při zrušení přihlášky mezi 39. a 7. dnem včetně

c) 100% z ceny při zrušení přihlášky v čase kratším než 6 dní

Pokud se zákazník nedostaví na  stanovené místo odjezdu

v  předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové či celní či

devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má

CK nárok na plnou úhradu nákladů. Pro stanovení výše poplatků

je rozhodující datum doručení písemného oznámení cestovní

kanceláře nebo prodejci. Manipulační poplatek ve  výši 200,- Kč

bude účtován za: změnu jména cestujícího, změnu termínu,

prodloužení nebo zkrácení pobytu.

UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY

Se řídí „všeobecnými podmínkami CK Valaška", které jsou

součástí smlouvy a jsou uvedeny v  plném znění na  zadní straně

smlouvy.

CENOVÁ GARANCE

Ceny zájezdů jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní

kanceláří a zákazníkem. (Ceny pro rok 2022 byly kalkulovány

s cenami PHM a kurzu koruny k 30. 11. 2021). V případě, že

v době od podání závazné přihlášky do dne započetí zájezdů dojde

ke zdražení pohonných hmot, ke zvýšení kurzu EUR vůči Kč, je

CK povinna toto neprodleně svým zákazníkům oznámit. Pokud

se jedná o zvýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od

uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Neučiníli tak ve lhůtě vyznačené na oznámení, je povinen uhradit rozdíl do

výše účtované ceny.

Pro dopravu na  autobusové zájezdy využívá naše CK vlastní luxusní autobusy, nebo výjimečně autobusy našich smluvních partnerů. Všechny

autobusy jsou vybaveny WC, videem a vždy je v  nich možnost zakoupit během cesty občerstvení ve  formě teplých a studených nápojů za  Kč.

Vzhledem k časové návaznosti odjezdů z jednotlivých míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušných odjezdových místech 15

minut před plánovaným odjezdem. Z bezpečnostních důvodů není možno přepravovat osoby bez nároku na sedadlo, i děti ve věku do 2 let musí

mít zaplacené vlastní sedadlo. U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností mimořádného zpoždění způsobeného

zhoršenou dopravní situací, čekáním na hraničních přechodech apod., které nemůže dopravce ani cestovní kancelář ovlivnit.

 

32

sezón na cestách
s Vámi

bus

vlastní autobusová
doprava

price

nejvýhodnější možné
ceny

exclusivity

exluzivní ubytování
s námi